ALGEMENE VOORWAARDEN VAN Telmastainless N.V.

ALGEMEEN

Deze algemene voorwaarden worden gebruikt door Telmastainless N.V., statutair gevestigd

te ‘s-Heerenberg (gem. Montferland), hierna te noemen Telmastainless, in haar verhouding

met elk van haar contractpartners, hierna te noemen opdrachtgever.

1. Aanbieding en overeenkomst

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten,

waarbij Telmastainless zaken en/of werkzaamheden van welke aard ook

aan opdrachtgever verkoopt en levert respectievelijk verricht, ook indien deze zaken of

werkzaamheden niet nader in deze voorwaarden zijn omschreven, tenzij tussen partijen

uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Iedere aanbieding dient als één geheel te worden

beschouwd. Orders, op welke wijze dan ook gegeven, zijn slechts als geaccepteerd

te beschouwen na schriftelijke acceptatie door Telmastainless. Ook toezeggingen en

aanbiedingen respectievelijk afspraken, gedaan respectievelijk gemaakt door Telmastainless

vertegenwoordigers of werknemers, zijn eerst geldig na schriftelijke bevestiging

door Telmastainless.

1.3 Door Telmastainless uitgebrachte offertes blijven geldig gedurende 14 (veertien)

dagen na dagtekening, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.4 Ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, opgaven van maten en gewichten en verdere

omschrijvingen, deel uitmakend van de offertes, zijn zo nauwkeurig mogelijk. Deze

gegevens zijn slechts bindend indien zulks tussen partijen uitdrukkelijk wordt overeengekomen.

Details behoeven niet te worden verstrekt.

2. Prijs en betaling

2.1 Alle prijzen van Telmastainless zijn exclusief omzetbelasting (b.t.w.) en andere heffingen,

die door of namens de overheid worden opgelegd.

2.2 Alle prijzen van Telmastainless zijn gebaseerd op levering in onverpakte staat ,,af

magazijn Telmastainless’’.

2.3 Eventuele, bij het aangaan van de overeenkomst nog niet bekende verhoging(en)

van de ten laste van Telmastainless komende kosten, welke verhoging(en) zich niet eerder

dan drie maanden na het sluiten van de overeenkomst voordoet/voordoen en na het sluiten

van de overeenkomst voordoet/voordoen en rechtstreeks of indirect van invloed is/zijn

op de nakoming van de overeenkomst, zoals loonsverhogingen, verhogingen van consentgelden,

accijnzen, belastingen, depreciatie van de munteenheid, waarin betaling van

de koopprijs is overeengekomen, wijziging van douanekosten et cetera, kan/kunnen

vanaf het moment van die verhoging(en) aan opdrachtgever worden doorberekend. Wijzigingen

van de wereldmarktprijs van ruwe materialen zullen in ieder geval aan opdrachtgever

worden doorberekend, ook als wijziging zich voordoet binnen drie maanden na het

sluiten van de overeenkomst, tenzij door Telmastainless bij het aangaan van de overeenkomst

is aangegeven, dat de verkochte zaken wegens de aard of hoeveelheid ervan voor

de tijdens het sluiten van de koopovereenkomst geldende prijs worden verkocht.

2.4 Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, dient de bedongen verkoopprijs

-dan wel de conform art. 2.3 gewijzigde verkoopprijs- contant bij levering te worden voldaan.

2.5 Betaling dient plaats te vinden zonder verrekening of opschorting uit welken

hoofde dan ook, behoudens voor zover bij arbitrale of rechterlijke uitspraak is vastgesteld

dat opdrachtgever een verrekenbare tegenvordering of een grond tot opschorting heeft.

2.6 Betaling dient zonder uitzondering plaats te vinden ten kantore van Telmastainless

aan de directie of procuratiehouders of door overschrijving van het verschuldigde naar

één van haar giro- of bankrekeningen. Telmastainless is bevoegd de vordering bij wissel

te disponeren. Betaling op andere wijze, daaronder begrepen terhandstelling aan andere

werknemers van Telmastainless, werkt slechts bevrijdend voor opdrachtgever indien hiertoe

door Telmastainless vooraf schriftelijk toestemming is verleend.

2.7 Bij overschrijding van de in art. 2.4 geregelde of afzonderlijk overeengekomen betalingstermijn,

zal opdrachtgever vanaf het moment dat de vordering conform art. 2.4

opeisbaar wordt, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag

per maand of gedeelte ervan, een rente groot 1/12 van de geldende wettelijke rente

verschuldigd zijn. Telkens wanneer een factuur gedurende één jaar onbetaald blijft, wordt

de hoofdsom na verloop van dat jaar verhoogd met de gedurende dat jaar vervallen rente.

Indien opdrachtgever na aanmaning nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering

uit handen worden gegeven in welk geval opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde

totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van

buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten, advocaatkosten daaronder begrepen;

de hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten wordt bepaald op minimaal 15%

(vijftien) van het totale verschuldigde bedrag, met een minimum van € 250,- (tweehonderdvijftig

euro).

2.8 Indien de kredietwaardigheid van opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, kan Telmastainless

nadere zekerheid verlangen bij gebreke waarvan Telmastainless de uitvoering

van de overeenkomst mag opschorten.

3. Levering en leveringstermijnen

3.1 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, worden verkochte

zaken geleverd ,,af magazijn Telmastainless’’. De zaken reizen voor risico van opdrachtgever.

De kosten van vervoer voor leveringen ter waarde van een bedrag kleiner dan

€ 500,- exclusief omzetbelasting, komen voor rekening van opdrachtgever. Indien alsdan

door Telmastainless tegenover of met derden terzake van het vervoer verklaringen worden

afgelegd, bedingen worden overeengekomen en/of verplichtingen worden aangegaan,

wordt zulks geacht in naam en voor rekening van opdrachtgever te zijn geschied. Bij grotere

leveringen draagt Telmastainless de kosten van vervoer, zonder daarmee het risico

op zich te nemen.

3.2 Indien schriftelijk is overeengekomen dat het transport van de verkochte zaken

geschiedt voor rekening en risico van Telmastainless, geschiedt levering van de zaken

,,aan ingang bouwplaats’’, met dien verstande dat het voor rekening van Telmastainless

komende vervoersrisico per gebeurtenis niet zal uitstijgen boven € 12.500,-.

3.3 Alle door Telmastainless genoemde (leverings-)termijnen zijn naar beste weten

vastgesteld op grond van de gegevens die haar bij het aangaan van de overeenkomst

bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. De termijnen kunnen

in geen geval als termijn als bedoeld in art. 6:83 sub a B.W. worden beschouwd, tenzij

zulks uitdrukkelijk is overeengekomen. Telmastainless is niet gebonden aan (leverings-

)termijnen die vanwege omstandigheden, die zich na het aangaan van de overeenkomst

hebben voorgedaan, niet meer nagekomen kunnen worden. Indien overschrijding van

enige termijn dreigt, zullen partijen zo spoedig mogelijk in overleg treden. Alleen een excessieve

overschrijding van termijnen kan worden beschouwd als een grond tot ontbinding

van de overeenkomst, met inachtneming van het bepaalde in de art. 11 en 12 van

deze algemene voorwaarden.

3.4 Een overeengekomen leveringstermijn vangt eerst aan, nadat de overeenkomst

tot stand is gekomen, alle voor uitvoering van de opdracht noodzakelijke gegevens in

het bezit van Telmastainless zijn gesteld, en betaling -voor zover deze gelijktijdig met de

opdracht moet worden verricht- heeft plaatsgevonden.

3.5 In het bijzonder kan vertraging, ontstaan doordat de bij het aangaan van de overeenkomst

voorziene omstandigheden zijn gewijzigd of de benodigde materialen, mits tijdig

besteld door Telmastainless, niet tijdig aan haar zijn geleverd, niet gelden als reden

voor ontbinding. In dit geval wordt de leveringstermijn verlengd met de duur van de vertraging.

Leveringstermijnen worden opgegeven op basis van geslaagde produktie van

de verkochte zaken in één procesgang. Het optreden van fouten in een procesgang kan

aanzienlijke vertraging in de levering veroorzaken; overschrijding door deze oorzaak kan

niet als excessieve overschrijding als bedoeld in art. 3.3 worden beschouwd.

3.6 De leveringstermijn wordt eveneens verlengd met de tijd, gedurende welke opdrachtgever

in gebreke blijft enig opeisbaar aan Telmastainless verschuldigd bedrag te

voldoen.

4. Aanvaarding door opdrachtgever

4.1 In het geval van een overeenkomst van koop en verkoop of van het verrichten van

werkzaamheden wordt opdrachtgever geacht de geleverde zaken en/of verrichte werkzaamheden

te hebben aanvaard, tenzij hij met betrekking tot eenvoudig te constateren

gebreken binnen 14 (veertien) dagen na levering van de zaken of beëindiging van dat

deel van de werkzaamheden zijn concrete bezwaren bij aangetekend schrijven aan Telmastainless

heeft kenbaar gemaakt. Indien Telmastainless na afloop van deze termijn

desalniettemin op eventuele bezwaren van opdrachtgever ingaat, geschiedt dat geheel

onverplicht; opdrachtgever kan daaraan geen rechten ontlenen.

4.2 In het geval van een overeenkomst van koop en verkoop of van het verrichten van

werkzaamheden wordt opdrachtgever geacht de geleverde zaken en/of verrichte werkzaamheden

te hebben aanvaard, tenzij hij met betrekking tot overige gebreken binnen

drie maanden na levering van de zaken of beëindiging van dat deel van de werkzaamheden

zijn concrete bezwaren bij aangetekend schrijven aan Telmastainless heeft kenbaar

gemaakt. Indien Telmastainless na afloop van deze termijn desalniettemin op eventuele

bezwaren van opdrachtgever ingaat, geschiedt dat geheel onverplicht; opdrachtgever

kan daaraan geen rechten ontlenen.

4.3 Telmastainless voldoet op genoegzame wijze aan haar verplichtingen uit een koopovereenkomst,

indien zij zaken levert met afmetingen, in vergelijking met de geoffreerde

afmetingen gelegen binnen marges die in de branche gebruikelijk zijn, dan wel gebruikelijk

zijn bij de toeleveranciers van Telmastainless.

4.4 Telmastainless voldoet op genoegzame wijze aan haar verplichtingen uit een overeenkomst

tot het verrichten van werkzaamheden, indien de verleende diensten binnen

marges die in de branche gebruikelijk zijn, afwijken van de geoffreerde eisen.

5. Garantie

5.1 Telmastainless verplicht zich conform de art. 4.1 en 4.2 tijdig gemelde gebreken

te herstellen door (in het geval van geleverde zaken) kosteloze terbeschikkingstelling van

hetzij middelen ter reparatie, hetzij vervangende zaken of (in het geval van het verrichten

van werkzaamheden) door het opnieuw (doen) uitvoeren van de werkzaamheden.

5.2 De door Telmastainless in acht te nemen garantietermijn is echter nimmer langer

dan de door de toeleverancier van Telmastainless gehanteerde garantietermijn, indien

door opdrachtgever is bedongen dat de zaken en/of onderdelen betrokken moeten worden

van een met name genoemde toeleverancier.

5.3 De beoordeling of geleverde zaken voor vervanging of vergoeding in aanmerking

komen, geschiedt door de betrokken toeleverancier van Telmastainless; Telmastainless

conformeert zich aan het oordeel van deze toeleverancier.

5.4 De in art. 5.1 genoemde garantieverplichting vervalt, indien:

a. Telmastainless vóór constatering van het gebrek te kennen heeft gegeven zich niet

te kunnen verenigen met het (voorgenomen) gebruik van de geleverde of nog te leveren

zaken;

b. het gebrek het gevolg is van onoordeelkundig gebruik door of nalatigheid van opdrachtgever,

diens werknemers of ondergeschikten;

c. de geleverde zaken niet worden gebruikt conform hun bestemming;

d. opdrachtgever niet, niet tijdig of niet volledig voldoet of voldaan heeft aan enige verplichting,

voortvloeiend uit de of enig andere tussen partijen gesloten overeenkomst.

5.5. In het kader van haar garantieverplichting door haar vervangen zaken worden eigendom

van Telmastainless.

6. Eigendomsvoorbehoud

Alle aan opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Telmastainless totdat alle

bedragen, die opdrachtgever aan Telmastainless verschuldigd is voor de krachtens enige

tussen partijen vigerende overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichte of te

verrichten werkzaamheden, alsmede de bedragen bedoeld in art. 2.7, volledig aan Telmastainless

zijn voldaan. Rechten worden aan opdrachtgever steeds verleend of, in voorkomend

geval, overgedragen onder de opschortende voorwaarde dat opdrachtgever de

overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

7 Rechten van Telmastainless

7.1 Het auteursrecht, alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom

op materialen en bescheiden (zoals: ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes

etc.) die door Telmastainless aan opdrachtgever worden geleverd of op welke wijze

dan ook ter beschikking worden gesteld, berust uitsluitend bij Telmastainless of haar licentiegevers,

en opdrachtgever verkrijgt daarvan slechts een gebruiksrecht, één en ander

tenzij in een door partijen ondertekend schriftelijk stuk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

7.2 Opdrachtgever is ermee bekend dat de geleverde, dan wel terhandgestelde materialen

en/of bescheiden vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Telmastainless

kunnen bevatten; opdrachtgever verbindt zich deze informatie geheim te houden en

niet aan enige derde bekend te maken of de materialen en/of bescheiden aan enige derde

in gebruik te geven.

7.3 Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten,

merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit of

van de materialen en/of bescheiden te verwijderen of deze te wijzigen, daaronder begrepen

aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen

en/of bescheiden.

7.4 Opdrachtgever vrijwaart Telmastainless tegen elke actie die is gebaseerd op de

bewering, dat de fabricage volgens of montage van door opdrachtgever aangeleverde

materialen, modellen, tekeningen of andere aanwijzingen inbreuk maakt op enig merken-

, octrooi-, auteurs-, gebruiks-, model- of enig ander recht van een derde. Opdrachtgever

zal de bij eindvonnis onherroepelijk vastgestelde kosten en schade betalen mits Telmastainless

opdrachtgever onmiddellijk schriftelijk informeert en de behandeling van de zaak

uitsluitend aan opdrachtgever overlaat en hierbij alle medewerking verleent. Indien een

rechtsvordering is ingesteld of indien de mogelijkheid daartoe bestaat, kan Telmastainless

de zaken vervangen of zodanig wijzigen als haar goed dunkt.

8. Rechten van opdrachtgever

Telmastainless vrijwaart opdrachtgever tegen elke actie die is gebaseerd op de bewering,

dat de door Telmastainless zelf ontwikkelde zaken inbreuk maken op een in Nederland

geldend auteurs- of enig ander recht van industriële of intellectuele eigendom. Telmastainless

zal de bij eindvonnis onherroepelijk vastgestelde kosten en schade betalen mits

opdrachtgever Telmastainless onmiddellijk schriftelijk informeert en de behandeling van

de zaak uitsluitend aan Telmastainless overlaat en hierbij alle medewerking verleent. Het

bepaalde in art. 12 is onverminderd van toepassing. Indien een rechtsvordering is ingesteld

of indien de mogelijkheid daartoe bestaat, kan Telmastainless de zaken vervangen

of zodanig wijzigen als haar goed dunkt.

9. Medewerking door opdrachtgever

9.1 Opdrachtgever dient alle nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen, vereist

voor uitvoering van de overeenkomst, steeds tijdig aan Telmastainless te verschaffen

9.2 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik en een juiste toepassing binnen

zijn organisatie van de aangeleverde materialen en bescheiden.

9.3 Indien is overeengekomen dat opdrachtgever apparatuur, materialen of gegevens

op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren

van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties, zoals door Telmastainless is

aangegeven, of -bij gebreke daarvan- zoals algemeen gebruikelijk is.

9.4 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke apparatuur, materialen

of gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig art. 9.3 ter beschikking van Telmastainless

zijn gesteld of indien opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn

verplichtingen voldoet, heeft Telmastainless het recht de uitvoering van de overeenkomst

op te schorten en het recht extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van Telmastainless

aan opdrachtgever in rekening te brengen.

10. Vertrouwelijke informatie

Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de

van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden.

11. beëindiging

11.1 De overeenkomst kan, tenzij partijen anders zijn overeengekomen, uitsluitend worden

beëindiging door ontbinding en zulks uitsluitend na deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling

indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke

verplichtingen ingevolge de overeenkomst. De ontbinding dient te geschieden bij aangetekende

brief aan de andere partij; rechterlijke tussenkomst is niet vereist.

11.2 Indien opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering

van de overeenkomst heeft ontvangen, kan hij de overeenkomst slechts gedeeltelijk

ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door Telmastainless nog niet is

uitgevoerd. Bedragen die Telmastainless voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband

met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd,

blijven onverminderd verschuldigd en worden -ondanks andersluidend beding- op het

moment van de ontbinding direct opeisbaar.

11.3 In afwijking van het bepaalde in art. 11.1 kan Telmastainless de overeenkomst met

onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke

kennisgeving aan opdrachtgever geheel of gedeeltelijk ontbinden, indien:

a. opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;

b. aan opdrachtgever -al dan niet voorlopig- surséance van betaling wordt verleend;

c. opdrachtgever zijn schuldeisers buiten rechte een akkoord aanbiedt;

d. opdrachtgever anderszins niet in staat is aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen;

e. op een aanmerkelijk deel van het vermogen van opdrachtgever beslag wordt gelegd;

f. op door Telmastainless geleverde zaken, waarvan Telmastainless krachtens art. 6

nog de eigenaar is, beslag wordt gelegd;

g. de onderneming van opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindiging, anders dan

ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen.

h. de directie van de onderneming van opdrachtgever wijzigt;

i. een kredietverzekeringsmaatschappij van Telmastainless de kredietfaciliteiten met

betrekking tot opdrachtgever beperkt of intrekt.

Telmastainless zal wegens ontbinding krachtens art. 11.3 nimmer tot enige schadevergoeding

gehouden zijn.

12. Aansprakelijkheid van Telmastainless

12.1 Telmastainless aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor

zover dat uit dit artikel blijkt.

12.2 Voldoening door Telmastainless aan haar garantieverplichting geldt als enige en

volledige schadevergoeding.

12.3 In geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst

is Telmastainless slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen

vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid

van Telmastainless voor enige andere vorm van schade is uitgesloten,

daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding

van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. Telmastainless

is voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van

gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde

omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking,

informatie of materialen door opdrachtgever en schade wegens door haar

gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van een

schriftelijke overeenkomst vormt.

12.4 De door Telmastainless te betalen schadevergoeding wegens een toerekenbare

tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst zal in geen geval meer bedragen

dan 50% (vijftig) van de op grond van die overeenkomst door Telmastainless aan opdrachtgever

gefactureerde en factureerbare bedragen (exclusief omzetbelasting). Indien

en voor zover de overeenkomst een duurovereenkomst is, zal de schadevergoeding wegens

toerekenbare tekortkoming in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief

omzetbelasting) bedongen bij de desbetreffende overeenkomst voor de prestaties van

Telmastainless in de periode van drie maanden voorafgaande aan het verzuim van Telmastainless.

De in dit lid bedoelde bedragen en prijzen worden verminderd met door opdrachtgever

bedongen en door Telmastainless verleende crediteringen.

12.5 In geval van een onrechtmatige daad van Telmastainless is Telmastainless slechts

aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel en van andere

schade, deze laatste voor zover ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid. In deze

gevallen zal de schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan

€ 500.000,- (vijfhonderd duizend euro) per schadetoebrengende gebeurtenis, waarbij

een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

12.6 In geval van een onrechtmatige daad van één van Telmastainless werknemers of

ondergeschikten waarvoor Telmastainless rechtens aansprakelijk gehouden wordt, is Telmastainless

aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel,

tenzij schade is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer of ondergeschikte.

De schadevergoeding zal in geen geval meer bedragen dan

€ 500.000,- (vijfhonderd duizend euro) per schadetoebrengende gebeurtenis, waarbij

een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. Voor andere

schade sluit Telmastainless haar aansprakelijkheid ex art. 6:170 B.W. uitdrukkelijk uit.

12.7 Aansprakelijkheid van Telmastainless voor schade wegens onrechtmatige daad

anders dan welke in de art. 12.5 en 12.6 wordt aanvaard, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Indien en voor zover hierop geen beroep kan worden gedaan, of een dergelijk beroep

door de rechter in strijd met de redelijkheid en billijkheid wordt bevonden, zal de schadevergoeding

per gebeurtenis -waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen

geldt als één gebeurtenis- in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief omzetbelasting),

bedongen bij de overeenkomst tussen partijen in het kader waarvan zich de gebeurtenis

heeft voorgedaan, of -bij gebreke daarvan- de overeenkomst die tussen partijen

van kracht is op het moment van ontstaan van de schade, doch nooit meer dan

€ 500.000,- (vijfhonderd duizend euro) .

12.8 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat

opdrachtgever na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de

schade bij aangetekend schrijven aan Telmastainless heeft gemeld.

12.9 Opdrachtgever vrijwaart Telmastainless voor alle schade die zij mocht lijden als

gevolg van aanspraken van derden, waaronder mede te verstaan werknemers van Telmastainless

alsook onder verantwoordelijkheid van Telmastainless werkzame personen,

die verband houden met de door Telmastainless geleverde goederen of verrichte werkzaamheden,

daaronder mede begrepen:

a. schade die het gevolg is van onrechtmatig handelen van werknemers van Telmastainless

en personen die onder verantwoordelijkheid van Telmastainless werkzaam

zijn en die ter beschikking zijn gesteld van opdrachtgever en werken onder diens

toezicht of op diens aanwijzingen;

b. schade die het gevolg is van handelen of nalaten van opdrachtgever of van onveilige

situaties in diens bedrijf;

c. schade die het gevolg is van een gebrek in door Telmastainless geleverde produkten

die door opdrachtgever werden gebruikt, gewijzigd of doorgeleverd onder toevoeging

van of in samenhang met eigen produkten, programmatuur of diensten van opdrachtgever,

tenzij opdrachtgever bewijst dat het gebrek niet het gevolg is van gebruik, wijziging

of doorlevering als hiervoor bedoeld.

13. Overmacht

13.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij

daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar

schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor

haar rekening komt.

13.2 Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan:

a. vertraagde levering of verlenging van door Telmastainless tijdig bestelde materialen

of verzochte diensten;

b. transportmoeilijkheden;

c. storingen in het bedrijf van Telmastainless, die buiten haar schuld zijn ontstaan;

d. (tijdelijke) bedrijfssluiting van Telmastainless;

e. brand;

f. werkstaking;

g. oproer;

h. nucleaire ongevallen;

i. oorlog.

14. Gedeeltelijke nietigheid

14.1 De nietigheid van een artikel heeft niet de nietigheid van deze gehele voorwaarden

tot gevolg.

14.2 De nietigheid van een onderdeel van een artikel heeft niet de nietigheid van het

gehele artikel tot gevolg.

15. Toepasselijk recht en forumkeuze

15.1 De overeenkomsten tussen partijen worden beheerst door Nederlands recht.

15.2 Alle geschillen, die tussen partijen mochten ontstaan met betrekking tot de uitleg

of uitvoering van de door partijen gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten,

die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de arrondissementsrechtbank

te Arnhem of, wanneer de kantonrechter absoluut bevoegd is, door

de krachtens de wet bevoegde kantonrechter.

16. Deponering en inzage

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank

te Arnhem d.d. oktober 2002 en worden op aanvraag kosteloos door Telmastainless

toegezonden.

Scroll naar boven