ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TELMASTAAL N.V.

ALGEMEEN

Deze algemene voorwaarden worden gebruikt door Telmastaal N.V., statutair gevestigd te ‘s-

Heerenberg (gem. Montferland), hierna te noemen Telmastaal, in haar verhouding met elk van

haar contractpartners, hierna te noemen opdrachtgever.

1. Aanbieding en overeenkomst

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten,

waarbij Telmastaal zaken en/of werkzaamheden van welke aard ook aan opdrachtgever

verkoopt en levert respectievelijk verricht, ook indien deze zaken of werkzaamheden niet nader

in deze voorwaarden zijn omschreven, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is

overeengekomen.

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Iedere aanbieding dient als één geheel te worden

beschouwd. Orders, op welke wijze dan ook gegeven, zijn slechts als geaccepteerd te beschouwen

na schriftelijke acceptatie door Telmastaal. Ook toezeggingen en aanbiedingen respectievelijk

afspraken, gedaan respectievelijk gemaakt door Telmastaals vertegenwoordigers of werknemers,

zijn eerst geldig na schriftelijke bevestiging door Telmastaal.

1.3 Door Telmastaal uitgebrachte offertes blijven geldig gedurende 14 (veertien) dagen na

dagtekening, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.4 Ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, opgaven van maten en gewichten en verdere

omschrijvingen, deel uitmakend van de offertes, zijn zo nauwkeurig mogelijk. Deze gegevens zijn

slechts bindend indien zulks tussen partijen uitdrukkelijk wordt overeengekomen. Details behoeven

niet te worden verstrekt.

2. Prijs en betaling

2.1 Alle prijzen van Telmastaal zijn exclusief omzetbelasting (b.t.w.) en andere heffingen, die

door of namens de overheid worden opgelegd.

2.2 Alle prijzen van Telmastaal zijn gebaseerd op levering in onverpakte staat ,,af magazijn

Telmastaal’’.

2.3 Eventuele, bij het aangaan van de overeenkomst nog niet bekende verhoging(en) van de

ten laste van Telmastaal komende kosten, welke verhoging(en) zich niet eerder dan drie maanden

na het sluiten van de overeenkomst voordoet/voordoen en na het sluiten van de overeenkomst

voordoet/voordoen en rechtstreeks of indirect van invloed is/zijn op de nakoming van de

overeenkomst, zoals loonsverhogingen, verhogingen van consentgelden, accijnzen, belastingen,

depreciatie van de munteenheid, waarin betaling van de koopprijs is overeengekomen, wijziging

van douanekosten et cetera, kan/kunnen vanaf het moment van die verhoging(en) aan opdrachtgever

worden doorberekend. Wijzigingen van de wereldmarktprijs van ruwe materialen zullen in

ieder geval aan opdrachtgever worden doorberekend, ook als wijziging zich voordoet binnen drie

maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij door Telmastaal bij het aangaan van de

overeenkomst is aangegeven, dat de verkochte zaken wegens de aard of hoeveelheid ervan voor

de tijdens het sluiten van de koopovereenkomst geldende prijs worden verkocht.

2.4 Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, dient de bedongen verkoopprijs -dan

wel de conform art. 2.3 gewijzigde verkoopprijs- contant bij levering te worden voldaan.

2.5 Betaling dient plaats te vinden zonder verrekening of opschorting uit welken hoofde dan

ook, behoudens voor zover bij arbitrale of rechterlijke uitspraak is vastgesteld dat opdrachtgever

een verrekenbare tegenvordering of een grond tot opschorting heeft.

2.6 Betaling dient zonder uitzondering plaats te vinden ten kan tore van Telmastaal aan de

directie of procuratiehouders of door overschrijving van het verschuldigde naar één van haar

giro- of bankrekeningen. Telmastaal is bevoegd de vordering bij wissel te disponeren. Betaling

op andere wijze, daaronder begrepen terhandstelling aan andere werknemers van Telmastaal,

werkt slechts bevrijdend voor opdrachtgever indien hiertoe door Telmastaal vooraf schriftelijk

toestemming is verleend.

2.7 Bij overschrijding van de in art. 2.4 geregelde of afzonderlijk overeengekomen betalingstermijn,

zal opdrachtgever vanaf het moment dat de vordering conform art. 2.4 opeisbaar wordt,

zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag per maand of gedeelte

ervan, een rente groot 1/12 van de geldende wettelijke rente verschuldigd zijn. Telkens wanneer

een factuur gedurende één jaar onbetaald blijft, wordt de hoofdsom na verloop van dat jaar

verhoogd met de gedurende dat jaar vervallen rente. Indien opdrachtgever na aanmaning nalatig

blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven in welk geval

opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige

vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten, advocaatkosten daaronder

begrepen; de hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten wordt bepaald op minimaal

15% (vijftien) van het totale verschuldigde bedrag, met een minimum van €250,- (tweehonderdvijftig

euro).

2.8 Indien de kredietwaardigheid van opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, kan Telmastaal

nadere zekerheid verlangen bij gebreke waarvan Telmastaal de uitvoering van de overeenkomst

mag opschorten.

3. Levering en leveringstermijnen

3.1 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, worden verkochte zaken

geleverd ,,af magazijn Telmastaal’’. De zaken reizen voor risico van opdrachtgever. De kosten van

vervoer voor leveringen ter waarde van een bedrag kleiner dan

€750,- exclusief omzetbelasting, komen voor rekening van opdrachtgever. Indien alsdan door

Telmastaal tegenover of met derden terzake van het vervoer verklaringen worden afgelegd,

bedingen worden overeengekomen en/of verplichtingen worden aangegaan, wordt zulks geacht

in naam en voor rekening van opdrachtgever te zijn geschied. Bij grotere leveringen draagt

Telmastaal de kosten van vervoer, zonder daarmee het risico op zich te nemen.

3.2 Indien schriftelijk is overeengekomen dat het transport van de verkochte zaken geschiedt

voor rekening en risico van Telmastaal, geschiedt levering van de zaken ,,aan ingang bouwplaats’’,

met dien verstande dat het voor rekening van Telmastaal komende vervoersrisico per

gebeurtenis niet zal uitstijgen boven €12.500,-.

3.3 Alle door Telmastaal genoemde (leverings-)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op

grond van de gegevens die haar bij het aangaan van de overeenkomst bekend waren en zij zullen

zoveel mogelijk in acht worden genomen. De termijnen kunnen in geen geval als termijn als

bedoeld in art. 6:83 sub a B.W. worden beschouwd, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen.

Telmastaal is niet gebonden aan (leverings-)termijnen die vanwege omstandigheden, die zich na

het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer nagekomen kunnen worden.

Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen partijen zo spoedig mogelijk in overleg treden.

Alleen een excessieve overschrijding van termijnen kan worden beschouwd als een grond

tot ontbinding van de overeenkomst, met inachtneming van het bepaalde in de art. 11 en 12 van

deze algemene voorwaarden.

3.4 Een overeengekomen leveringstermijn vangt eerst aan, nadat de overeenkomst tot stand

is gekomen, alle voor uitvoering van de opdracht noodzakelijke gegevens in het bezit van

Telmastaal zijn gesteld, en betaling -voor zover deze gelijktijdig met de opdracht moet worden

verricht- heeft plaatsgevonden.

3.5 In het bijzonder kan vertraging, ontstaan doordat de bij het aangaan van de overeenkomst

voorziene omstandigheden zijn gewijzigd of de benodigde materialen, mits tijdig besteld

door Telmastaal, niet tijdig aan haar zijn geleverd, niet gelden als reden voor ontbinding. In dit

geval wordt de leveringstermijn verlengd met de duur van de vertraging. Leveringstermijnen worden

opgegeven op basis van geslaagde produktie van de verkochte zaken in één procesgang.

Het optreden van fouten in een procesgang kan aanzienlijke vertraging in de levering veroorzaken;

overschrijding door deze oorzaak kan niet als excessieve overschrijding als bedoeld in art.

3.3 worden beschouwd.

3.6 De leveringstermijn wordt eveneens verlengd met de tijd, gedurende welke opdrachtgever

in gebreke blijft enig opeisbaar aan Telmastaal verschuldigd bedrag te voldoen.

4. Aanvaarding door opdrachtgever

4.1 In het geval van een overeenkomst van koop en verkoop of van het verrichten van werkzaamheden

wordt opdrachtgever geacht de geleverde zaken en/of verrichte werkzaamheden te

hebben aanvaard, tenzij hij met betrekking tot eenvoudig te constateren gebreken binnen 14

(veertien) dagen na levering van de zaken of beëindiging van dat deel van de werkzaamheden

zijn concrete bezwaren bij aangetekend schrijven aan Telmastaal heeft kenbaar gemaakt. Indien

Telmastaal na afloop van deze termijn desalniettemin op eventuele bezwaren van opdrachtgever

ingaat, geschiedt dat geheel onverplicht; opdrachtgever kan daaraan geen rechten ontlenen.

4.2 In het geval van een overeenkomst van koop en verkoop of van het verrichten van werkzaamheden

wordt opdrachtgever geacht de geleverde zaken en/of verrichte werkzaamheden te

hebben aanvaard, tenzij hij met betrekking tot overige gebreken binnen drie maanden na levering

van de zaken of beëindiging van dat deel van de werkzaamheden zijn concrete bezwaren bij

aangetekend schrijven aan Telmastaal heeft kenbaar gemaakt. Indien Telmastaal na afloop van

deze termijn desalniettemin op eventuele bezwaren van opdrachtgever ingaat, geschiedt dat

geheel onverplicht; opdrachtgever kan daaraan geen rechten ontlenen.

4.3 Telmastaal voldoet op genoegzame wijze aan haar verplichtingen uit een koopovereenkomst,

indien zij zaken levert met afmetingen, in vergelijking met de geoffreerde afmetingen gelegen

binnen marges die in de branche gebruikelijk zijn, dan wel gebruikelijk zijn bij de toeleveranciers

van Telmastaal.

4.4 Telmastaal voldoet op genoegzame wijze aan haar verplich tingen uit een overeenkomst

tot het verrichten van werkzaamheden, indien de verleende diensten binnen marges die in de

branche gebruikelijk zijn, afwijken van de geoffreerde eisen.

5. Garantie

5.1 Telmastaal verplicht zich conform de art. 4.1 en 4.2 tijdig gemelde gebreken te herstellen

door (in het geval van geleverde zaken) kosteloze terbeschikkingstelling van hetzij middelen ter

reparatie, hetzij vervangende zaken of (in het geval van het verrichten van werkzaamheden) door

het opnieuw (doen) uitvoeren van de werkzaamheden.

5.2 De door Telmastaal in acht te nemen garantietermijn is echter nimmer langer dan de door

de toeleverancier van Telmastaal gehanteerde garantietermijn, indien door opdrachtgever is

bedongen dat de zaken en/of onderdelen betrokken moeten worden van een met name genoemde

toeleverancier.

5.3 De beoordeling of geleverde zaken voor vervanging of vergoeding in aanmerking komen,

geschiedt door de betrokken toeleverancier van Telmastaal; Telmastaal conformeert zich aan het

oordeel van deze toeleverancier.

5.4 De in art. 5.1 genoemde garantieverplichting vervalt, indien:

a. Telmastaal vóór constatering van het gebrek te kennen heeft gegeven zich niet te kunnen

verenigen met het (voorgenomen) gebruik van de geleverde of nog te leveren zaken;

b. het gebrek het gevolg is van onoordeelkundig gebruik door of nalatigheid van opdrachtgever,

diens werknemers of ondergeschikten;

c. de geleverde zaken niet worden gebruikt conform hun bestemming;

d. opdrachtgever niet, niet tijdig of niet volledig voldoet of voldaan heeft aan enige verplichting,

voortvloeiend uit de of enig andere tussen partijen gesloten overeenkomst.

5.5. In het kader van haar garantieverplichting door haar vervangen zaken worden eigendom

van Telmastaal.

6. Eigendomsvoorbehoud

Alle aan opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Telmastaal totdat alle bedragen,

die opdrachtgever aan Telmastaal verschuldigd is voor de krachtens enige tussen partijen vigerende

overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichte of te verrichten werkzaamheden,

alsmede de bedragen bedoeld in art. 2.7, volledig aan Telmastaal zijn voldaan. Rechten worden

aan opdrachtgever steeds verleend of, in voorkomend geval, overgedragen onder de opschortende

voorwaarde dat opdrachtgever de overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig

betaalt.

7 Rechten van Telmastaal

7.1 Het auteursrecht, alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom

op materialen en bescheiden (zoals: ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes etc.) die door

Telmastaal aan opdrachtgever worden geleverd of op welke wijze dan ook ter beschikking worden

gesteld, berust uitsluitend bij Telmastaal of haar licentiegevers, en opdrachtgever verkrijgt

daarvan slechts een gebruiksrecht, één en ander tenzij in een door partijen ondertekend schriftelijk

stuk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

7.2 Opdrachtgever is ermee bekend dat de geleverde, dan wel terhandgestelde materialen

en/of bescheiden vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Telmastaal kunnen bevatten;

opdrachtgever verbindt zich deze informatie geheim te houden en niet aan enige derde bekend

te maken of de materialen en/of bescheiden aan enige derde in gebruik te geven.

7.3 Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken,

handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit of van de materialen

en/of bescheiden te verwijderen of deze te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen

omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen en/of bescheiden.

7.4 Opdrachtgever vrijwaart Telmastaal tegen elke actie die is gebaseerd op de bewering, dat

de fabricage volgens of montage van door opdrachtgever aangeleverde materialen, modellen,

tekeningen of andere aanwijzingen inbreuk maakt op enig merken-, octrooi-, auteurs-, gebruiks-

, model- of enig ander recht van een derde. Opdrachtgever zal de bij eindvonnis onherroepelijk

vastgestelde kosten en schade betalen mits Telmastaal opdrachtgever onmiddellijk schriftelijk

informeert en de behandeling van de zaak uitsluitend aan opdrachtgever overlaat en hierbij alle

medewerking verleent. Indien een rechtsvordering is ingesteld of indien de mogelijkheid daartoe

bestaat, kan Telmastaal de zaken vervangen of zodanig wijzigen als haar goed dunkt.

8. Rechten van opdrachtgever

Telmastaal vrijwaart opdrachtgever tegen elke actie die is gebaseerd op de bewering, dat de

door Telmastaal zelf ontwikkelde zaken inbreuk maken op een in Nederland geldend auteurs- of

enig ander recht van industriële of intellectuele eigendom. Telmastaal zal de bij eindvonnis onherroepelijk

vastgestelde kosten en schade betalen mits opdrachtgever Telmastaal onmiddellijk

schriftelijk informeert en de behandeling van de zaak uitsluitend aan Telmastaal overlaat en hierbij

alle medewerking verleent. Het bepaalde in art. 12 is onverminderd van toepassing. Indien een

rechtsvordering is ingesteld of indien de mogelijkheid daartoe bestaat, kan Telmastaal de zaken

vervangen of zodanig wijzigen als haar goed dunkt.

9. Medewerking door opdrachtgever

9.1 Opdrachtgever dient alle nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen, vereist voor

uitvoering van de overeenkomst, steeds tijdig aan Telmastaal te verschaffen

9.2 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik en een juiste toepassing binnen zijn

organisatie van de aangeleverde materialen en bescheiden.

9.3 Indien is overeengekomen dat opdrachtgever apparatuur, materialen of gegevens op

informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van

de werkzaamheden noodzakelijke specificaties, zoals door Telmastaal is aangegeven, of -bij

gebreke daarvan- zoals algemeen gebruikelijk is.

9.4 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke apparatuur, materialen of

gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig art. 9.3 ter beschikking van Telmastaal zijn

gesteld of indien opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft

Telmastaal het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en het recht extra kosten

volgens de gebruikelijke tarieven van Telmastaal aan opdrachtgever in rekening te brengen.

10. Vertrouwelijke informatie

Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de

andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden.

11. Beëindiging

11.1 De overeenkomst kan, tenzij partijen anders zijn overeengekomen, uitsluitend worden

beëindiging door ontbinding en zulks uitsluitend na deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling

indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen

ingevolge de overeenkomst. De ontbinding dient te geschieden bij aangetekende brief aan de

andere partij; rechterlijke tussenkomst is niet vereist.

11.2 Indien opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering

van de overeenkomst heeft ontvangen, kan hij de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden

en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door Telmastaal nog niet is uitgevoerd. Bedragen die

Telmastaal voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering

van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden –

ondanks andersluidend beding- op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

11.3 In afwijking van het bepaalde in art. 11.1 kan Telmastaal de overeenkomst met onmiddellijke

ingang zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving

aan opdrachtgever geheel of gedeeltelijk ontbinden, indien:

a. opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;

b. aan opdrachtgever -al dan niet voorlopig- surséance van betaling wordt verleend;

c. opdrachtgever zijn schuldeisers buiten rechte een akkoord aanbiedt;

d. opdrachtgever anderszins niet in staat is aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen;

e. op een aanmerkelijk deel van het vermogen van opdrachtgever beslag wordt gelegd;

f. op door Telmastaal geleverde zaken, waarvan Telmastaal krachtens art. 6 nog de eigenaar

is, beslag wordt gelegd;

g. de onderneming van opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindiging, anders dan ten

behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen.

h. de directie van de onderneming van opdrachtgever wijzigt;

i. een kredietverzekeringsmaatschappij van Telmastaal de kredietfaciliteiten met betrekking tot

opdrachtgever beperkt of intrekt.

Telmastaal zal wegens ontbinding krachtens art. 11.3 nimmer tot enige schadevergoeding

gehouden zijn.

12. Aansprakelijkheid van Telmastaal

12.1 Telmastaal aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit

artikel blijkt.

12.2 Voldoening door Telmastaal aan haar garantieverplichting geldt als enige en volledige

schadevergoeding.

12.3 In geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is

Telmastaal slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding

van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van

Telmastaal voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende

schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indi recte schade of gevolgschade of

schade wegens gederfde winst. Telmastaal is voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade,

schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen

als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen

van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door opdrachtgever en schade

wegens door haar gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel

van een schriftelijke overeenkomst vormt.

12.4 De door Telmastaal te betalen schadevergoeding wegens een toerekenbare tekortkoming

in de nakoming van een overeenkomst zal in geen geval meer bedragen dan 50% (vijftig) van de

op grond van die overeenkomst door Telmastaal aan opdrachtgever gefactureerde en factureerbare

bedragen (exclusief omzetbelasting). Indien en voor zover de overeenkomst een duurovereenkomst

is, zal de schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in geen geval meer

bedragen dan de prijs (exclusief omzetbelasting) bedongen bij de desbetreffende overeenkomst

voor de prestaties van Telmastaal in de periode van drie maanden voorafgaande aan het verzuim

van Telmastaal. De in dit lid bedoelde bedragen en prijzen worden verminderd met door

opdrachtgever bedongen en door Telmastaal verleende crediteringen.

12.5 In geval van een onrechtmatige daad van Telmastaal is Telmastaal slechts aansprakelijk

voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel en van andere schade, deze laatste

voor zover ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid. In deze gevallen zal de schadevergoeding

in geen geval meer bedragen dan €500.000,- (vijfhonderdduizend euro) per schadetoebrengende

gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één

gebeurtenis.

12.6 In geval van een onrechtmatige daad van één van Telmastaals werknemers of ondergeschikten

waarvoor Telmastaal rechtens aansprakelijk gehouden wordt, is Telmastaal aansprakelijk

voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel, tenzij schade is ontstaan door

opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer of ondergeschikte. De schadevergoeding zal

in geen geval meer bedragen dan €500.000,- (vijfhonderdduizend euro)) per schadetoebrengende

gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

Voor andere schade sluit Telmastaal haar aansprakelijkheid ex art. 6:170 B.W. uitdrukkelijk

uit.

12.7 Aansprakelijkheid van Telmastaal voor schade wegens onrechtmatige daad anders dan

welke in de art. 12.5 en 12.6 wordt aanvaard, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Indien en voor zover

hierop geen beroep kan worden gedaan, of een dergelijk beroep door de rechter in strijd met de

redelijkheid en billijkheid wordt bevonden, zal de schadevergoeding per gebeurtenis -waarbij een

reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis- in geen geval meer bedragen

dan de prijs (exclusief omzetbelasting), bedongen bij de overeenkomst tussen partijen in het

kader waarvan zich de gebeurtenis heeft voorgedaan, of -bij gebreke daarvan- de overeenkomst

die tussen partijen van kracht is op het moment van ontstaan van de schade, doch nooit meer

dan €500.000,- (vijfhonderdduizend euro).

12.8 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat

opdrachtgever na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de schade bij

aangetekend schrijven aan Telmastaal heeft gemeld.

12.9 Opdrachtgever vrijwaart Telmastaal voor alle schade die zij mocht lijden als gevolg van

aanspraken van derden, waaronder mede te verstaan werknemers van Telmastaal alsook onder

verantwoordelijkheid van Telmastaal werkzame personen, die verband houden met de door

Telmastaal geleverde goederen of verrichte werkzaamheden, daaronder mede begrepen:

a. schade die het gevolg is van onrechtmatig handelen van werknemers van Telmastaal en personen

die onder verantwoordelijkheid van Telmastaal werkzaam zijn en die ter beschikking

zijn gesteld van opdrachtgever en werken onder diens toezicht of op diens aanwijzingen;

b. schade die het gevolg is van handelen of nalaten van opdrachtgever of van onveilige situaties

in diens bedrijf;

c. schade die het gevolg is van een gebrek in door Telmastaal geleverde produkten die door

opdrachtgever werden gebruikt, gewijzigd of doorgeleverd onder toevoeging van of in

samenhang met eigen produkten, programmatuur of diensten van opdrachtgever, tenzij

opdrachtgever bewijst dat het gebrek niet het gevolg is van gebruik, wijziging of doorlevering

als hiervoor bedoeld.

13. Overmacht

13.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe

verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens

wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

13.2 Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan:

a. vertraagde levering of verlenging van door Telmastaal tijdig bestelde materialen of verzochte

diensten;

b. transportmoeilijkheden;

c. storingen in het bedrijf van Telmastaal, die buiten haar schuld zijn ontstaan;

d. (tijdelijke) bedrijfssluiting van Telmastaal;

e. brand;

f. werkstaking;

g. oproer;

h. nucleaire ongevallen;

i. oorlog.

14. Gedeeltelijke nietigheid

14.1 De nietigheid van een artikel heeft niet de nietigheid van deze gehele voorwaarden tot

gevolg.

14.2 De nietigheid van een onderdeel van een artikel heeft niet de nietigheid van het gehele

artikel tot gevolg.

15. Toepasselijk recht en forumkeuze

15.1 De overeenkomsten tussen partijen worden beheerst door Nederlands recht.

15.2 Alle geschillen, die tussen partijen mochten ontstaan met betrekking tot de uitleg of uitvoering

van de door partijen gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die

daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de arrondissementsrechtbank te

Arnhem of, wanneer de kantonrechter absoluut bevoegd is, door de krachtens de wet bevoegde

kantonrechter.

16. Deponering en inzage

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te

Arnhem d.d. 15 April 1993 en worden op aanvraag kosteloos door Telmastaal toegezonden

Scroll naar boven